ಅರಿವು

Updated: Jul 20

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣು

ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ದಾರಿ

ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಮನೆ ನಾಯಿ ಉಪದ್ರ ಎಂದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ

ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

68 views
Blog Logo Final1.jpg

Crafting life

Get updates from Prolife post

Prolife by Sushanth N G

Mail: prolifepost@gmail.com