ಆಟಿ (ಆಷಾಡ) ವಿಶೇಷ : ಮರಕೆಸ (ಅರೆಭಾಷೆ), ಮರಕೆಸವು (ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ), hitchhiker elephant ear.

Updated: Jul 22, 2020


ಕೃಷಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಹಳ್ಳಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮರಕೆಸವಿನ ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಮಾತು. ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ವಸಂತಿ ಹರಿಹರ ಪಳ್ಳತಡ್ಕ .

67 views0 comments